PCR buffers

Maniatis 10x PCR buffer (for basic PCR – includes MgCl2)

100 mM Tris-HCl (pH 8.8 at 25°C)
500 mM KCl
15 mM MgCl2
1.1 % (w/v) gelatin (optional)

Fermentas 10x KCl PCR buffer (for basic PCR)

100 mM Tris-HCl (pH 8.8 at 25°C)
500 mM KCl
0.8% (v/v) Nonidet P40

Fermentas 10x (NH4)2SO4 PCR buffer (robust buffer for basic PCR)

750 mM Tris-HCl (pH 8.8 at 25°C)
200 mM (NH4)2SO4
0.1% (v/v) Tween 20

Pfu cloned 10x PCR buffer (works especially well with cDNA)

200 mM Tris-HCl (pH 8.8 at 25°C)
20 mM MgSO4
100 mM KCl
100 mM (NH4)2SO4
1% (v/v) Triton® X-100
1 mg/ml nuclease-free BSA

KlenTaqLA 10x PCR buffer (works especially well with single copy nuDNA)

500 mM Tris-HCl (pH 9.2 at 25°C)
160 mM (NH4)2SO4
25 mM MgCl2
1% (v/v) Tween 20

Joomla templates by a4joomla